۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷

به سادگی برای طراحی تقویم ۹۷ از تصاویر اینستاگرام خود استفاده کنید 🙂

 

همیشه لازم نیست برای طراحی تقویم های روی میزی و دیواری به سراغ طرح های پیچیده و بسیار خلاقانه برویم. گاهی زیبایی و آرامش تصاویر ساده بهترین گزینه برای طراحی تقویم سازمانی خود و یا تقویم خانوادگی خودتان است.

نیک پرینت ۱۰ نمونه از تقویم هایی که عکس مهمترین عنصر طراحی ساده ولی جذاب آنها بوده را به عنوان ایده های جالب طراحی برای شما آورده است. با نگاهی به این نمونه ها به سادگی می فهمیم که هر کسی می تواند با استفاده از تصاویر ایستاگرام خود به راحتی تقویمی زیبا و منحر به فرد طراحی و چاپ کند.

نمونه تقویم شماره ۱:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۲:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۳:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۴:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۵:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۶:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۷:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۸:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۹:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

نمونه تقویم شماره ۱۰:

۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت - چاپ آنلاین
۱۰ طرح ساده و خلاق برای طراحی تقویم ۹۷ -نیک پرینت – چاپ آنلاین

 

در ادامه با نیک پرینت همراه باشید.

نظرات

Your email address will not be published. Required fields are marked *