چاپ سبز

چاپ سبز، تعریفی برای جنبش صنعت چاپ به سوی بازیافت، استفاده مجدد و کاهش استفاده منابع برای چاپ و تبلیغات…